fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

WORK AND TRAVEL คืออะไร?

        โครงการ Work and Travel in USA เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 27 ปี ที่ต้องการใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่พฤษภาคม – กันยายน ซึ่งงานภายใต้โครงการ Work and Travel มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร ฟาสฟู๊ด ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย $8.00-$16.00 ต่อชั่วโมง และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อภายหลังจากจบโครงการได้อีก 30 วัน โดยโครงการ Work and Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
Work and Travel in USA

DEVELOP COMMUNICATION SKILLS

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

PERSONAL GROWTH

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อผู้อื่นรวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ

SKILLS ADVANCEMENT

ฝึกฝนทักษะด้านการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมกับผู้อื่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

VALUABLE EXPERIENCE

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยว
และการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
WORK AND TRAVEL USA

SHARE EXPERIENCE FROM OUR WORK AND TRAVEL ALUMNI

L
Scan QR Code Here
Chat with us

พี่รัตน์ I พี่รุ้งกี้ I พี่ทราย I พี่โบ I พี่โฟร์

โทร. 086-3201990, 081-7141001

อีเมล์: work@american-learning.com

Line OA : @americanlearning

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด (ALC)

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.