fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 – ม.5 อายุตั้งแต่ 11-17 ปี ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เปิดโลกกว้าง และรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน

จุดเด่นโครงการซัมเมอร์แคมป์ของ ALC

No English Level Required

นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ผู้ที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงสามารถเข้าร่วมโครงการได้

Travel with ALC Staff

มีพี่สต๊าฟจาก ALC ร่วมเดินทางไปกับน้องๆ และอยู่ดูแลตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

Live with Host Family / Dormitory

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่เป็นคนท้องถิ่น หรือหอพักโรงเรียน

Explore the City

มีกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการให้น้องๆ

ประเทศที่สนใจไปซัมเมอร์แคมป์ ?

NEW ZEALAND
CANADA
SINGAPORE
JAPAN

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ

กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง

2. เตรียมเอกสารวีซ่า

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่า ตามรายการที่โครงการฯ แจ้ง (สำหรับต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศ)

3. ยื่นเรื่องขอวีซ่า

ทางโครงการฯ จะเป็นตัวแทนผู้ปกครองยื่นเอกสารแทนนักเรียน

4. ปฐมนิเทศ

แนะนำการเตรียมตัวและนัดหมายก่อนเดินทาง

5. ออกเดินทางตามกำหนด

พบกันที่สนามบินตามวันและเวลานัดหมาย