fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

SUMMER CAMP IN CANADA, NEW ZEALAND, USA

โครงการซัมเมอร์แคมป์ ณ ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา

โครงการเข้าค่ายช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ณ ประเทศแคนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 อายุตั้งแต่ 11-17 ปี ได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์โดยเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา เปิดโลกกว้าง และรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ประเทศนั้นๆ ร่วมกับนักเรียนพื้นเมือง ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ ต่างชาติ

จุดเด่นโครงการซัมเมอร์แคมป์ของ ALC

Study at Secondary School

น้องๆ จะได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Join Class with Local Students

เข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนของประเทศนั้นๆ ซึ่งแบ่งตามช่วงอายุและทำกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน​

Live with Host Family

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่เป็นคนท้องถิ่น

Explore the City

มีกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการให้น้องๆ

Travel with ALC Staff

มีพี่สต๊าฟจาก ALC ร่วมเดินทางไปกับน้องๆ และอยู่ดูแลตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ

กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางมาให้พี่สต๊าฟที่ดูแลโครงการ

2. เตรียมเอกสารวีซ่า

เตรียมเอกสารวีซ่าตามรายการที่ทางโครงการฯ แจ้ง

3. ยื่นเรื่องขอวีซ่า

ทางโครงการฯ จะเป็นตัวแทนผู้ปกครองพาน้องๆ ไปยื่นเอกสารวีซ่า หรือ ไปยื่นเอกสารวีซ่าแทน

4. ปฐมนิเทศกับทีมงาน

แนะนำการเตรียมตัวและนัดหมายก่อนเดินทาง

5. ออกเดินทางตามกำหนด

พบกันที่สนามบินตามวันและเวลานัดหมาย

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 081-5660008 (ออม), 094-4190044 (ตาล)
Line ID: alc99
อีเมล์: esl@american-learning.com

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

เลขที่ 408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เปิดทำการวันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.