fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

สัมมนาโครงการ INTERNSHIP IN USA

โครงการฝึกงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา INTERNSHIP IN USA

โครงการฝึกงานที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Internship) เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่ได้เรียนมา ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานอย่างเป็นสากล และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในอเมริกา


รายละเอียดโครงการ Internship in USA

ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาที่ไปฝึกงาน
2. กรณีเรียนไม่ตรงสายเกี่ยวกับการโรงแรม แต่เคยผ่านการทำงาน Part-time / Full-time ที่เกี่ยวข้องกับด้านการโรงแรม สามารถนำใบรับรองการทำงานมาประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม G.P.A. ไม่ต่ำกว่า 2.00 (หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่)
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
ประเภทลักษณะงาน งานที่เกี่ยวข้องกับด้านการโรงแรมทุกประเภท เช่น Food & Beverage, Culinary, Front Office and etc.
สาขาที่สามารถเข้าร่วม
– Hospitality and Tourism
– Food and Beverage Management
– Food Business Management
ประเภทของวีซ่า
วีซ่าประเภท J1 โดยทาง อเมริกัน เลิร์นนิ่ง เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเอกสารวีซ่าให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Internship จะสามารถฝึกงานและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จบโครงการฯ โครงการนี้อยู่ภายใต้รัฐบาลอเมริกา Department of state (DOS)