fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

โครงการฝึกงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา INTERNSHIP IN USA

โครงการฝึกงานที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Internship) เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่ได้เรียนมา ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานอย่างเป็นสากล และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในอเมริกา

Facebooktwittermail