fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

HIGH SCHOOL STUDY ABROAD PROGRAM USA
เรียนมัธยมศึกษาระยะยาวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆ คนในการมาเยือน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรืออพยพเข้ามาอยู่ เนื่องจากภูมิประเทศที่หลากหลาย ความมีอิสระเสรีของผู้คน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดี ทำให้อเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลก เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งของ ผู้คนที่มีชื่อเสียงต่างๆ มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งและชั้นนำ บริษัทยักษ์ใหญ่ นอกจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีแล้ว อเมริกายังมีธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย แตกต่าง ในแต่ละรัฐ เมืองดัง ๆ ของอเมริกาที่เรารู้จักกันดี คือ นิวยอร์ค ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก ชิคาโก ซีแอตเติล เป็นต้น

ลักษณะโครงการ

      โครงการนี้แตกต่างจากโครงการทุนสมทบนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งลักษณะโครงการจะมีความยืดหยุ่นกว่า นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการเข้าไปศึกษาเองได้ เลือกเมืองหรือรัฐที่สนใจได้ สามารถเลือกประเภทโรงเรียนได้ ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนประจำ เป็นต้น ในส่วนของมาตรฐานทางการศึกษาไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ด้วยโรงเรียนเอกชนจะมีขนาดโรงเรียนไม่ใหญ่มากนัก จำนวนนักเรียนจึงน้อยกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่างชาติที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากบุคคลากรในโรงเรียน อีกหนึ่งข้อแตกต่างที่สำคัญ คือประเภทวีซ่าในการเข้าประเทศ การเดินทางไปเรียนแลกเปลี่ยนมัธยมระยะยาว นักเรียนจะได้รับวีซ่าประเภท F-1 ซึ่งนักเรียนสามารถต่อเวลาการศึกษาได้โดยไม่ต้องกลับมาต่อหรือเปลี่ยนวีซ่าที่ประเทศไทย 

ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐประเทศอเมริกา

       ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละรัฐจะแตกต่างกัน โดยทุกรัฐจะมีหน่วยงานทางการศึกษาคอยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเคร่งครัด ซึ่งนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาจะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตารางเรียนของนักเรียนแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแม้จะเป็นนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน นั่นขึ้นอยู่กับว่านักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรบ้างตามความชอบและความสนใจของแต่ละบุคคล ดังนั้น การที่นักเรียนเรียนอยู่ระดับชั้นเดียวกันก็อาจจะไม่ได้เรียนด้วยกันทุกวิชาเสมอไป อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจคือกิจกรรมชมรม (Clubs and Activities) นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชมรมได้ตามความชอบหรือความสนใจ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมจะเป็นสิ่งที่ทำให้พบปะเพื่อนได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการเข้าร่วมชมรมจะรวบรวมนักเรียนที่มีความสนใจเหมือนกันมารวมอยู่ด้วยกันและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมชมรมจะเป็นช่วงระยะเวลาหลังเลิกเรียนหรือประมาณบ่ายสามโมง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศสหรัฐอเมริกามี 4 ชั้นปี คือ GRADE 9-12 ซึ่งเทียบเท่ากับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ของไทย และแบ่งปีการศึกษาเป็นสองภาคเรียนใหญ่และภาคพิเศษฤดูร้อน ในส่วนของปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษภาคมในปีถัดไปและมีระยะเวลาภาคเรียนละ 16 สัปดาห์หรือประมาณ 4 เดือนด้วยกัน

สำหรับวิชาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมีความหลากหลาย ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความสนใจหรือความถนัด (คล้ายกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในไทย) แต่จะมีวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมี 4 วิชาหลัก ได้แก่

วิชาบังคับ

 • สื่อสิ่งพิมพ์
 • การพูดในที่สาธารณะ
 • ภาษาต่างประเทศ
 • การละคร
 • การเขียน

วิชาเลือก

 • การผลิตหนังสือพิมพ์โรงเรียน
 • การผลิตหนังสือรายปี
 • การผลิตสื่อโทรทัศน์
 • ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่3
 • อื่น ๆ 

วิชาบังคับ

 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 

วิชาเลือก

 • ธรณีวิทยา
 • กายวิภาคศาสตร์
 • ดาราศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • อื่น ๆ

วิชาบังคับ

 • ประวัติศาสตร์โลก
 • ปรัวัติศาสตร์/รัฐบาล/เศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา
 

วิชาเลือก

 • กฎหมาย
 • สังคมวิทยา
 • จิตวิทยา
 • อาชญาวิทยา
 • อื่น ๆ 

วิชาบังคับ

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • เรขาคณิต
 • ตรีโกณมิติ

วิชาเลือก

 • แคลคูลัสพื้นฐาน
 • แคลคูลัส
 • สถิติ
 • วิยุตคณิต
 • อื่น ๆ

วิชาเลือกเสรีอื่น ๆ 

 • วาดรูป
 • แกะสลักไม้
 • ถ่ายภาพ
 • ผลิตสื่อภาพยนต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
 • การร้องประสานเียง
 • การละคร
 • ออเคสตร้า 
 • เต้นรำ
 • เครื่องดนตรี
 • อื่น ๆ 
 • งานไม้
 • งานโลหะ
 • งานช่างยนต์
 • งานเกษตร
 • เครื่องสำอางวิทยา
 • อื่น ๆ
 
 
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การออกแบบกราฟฟิค
 • การออกแบบเว็บไซต์
 • ผลิตวีดีโอเกมส์
 • การผลิตภาพยนตร์
 • การผลิตเพลง
 • อื่น ๆ
 
 
 • การบัญชี
 • การประมวลผลข้อมูล
 • การประกอบธุรกิจ
 • การเงิน
 • การจัดการ
 • การตลาด
 • งานเลขานุการ
 • อื่น ๆ 
 

หมายเหตุ : วิชาเลือกที่กล่าวไปข้างต้นไม่ได้เปิดสอนครบทุกวิชาในแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณและบุคลากรของแต่ละโรงเรียน

ข้อดีของการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิการศึกษา (Diploma)

เมื่อนักเรียนเก็บหน่วยกิตและวิชาบังคับครบตามที่แต่โรงเรียนกำหนดไว้ และผ่านการสอบจบระดับชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือ High School Diploma (เหมือนจบ ม.6 ที่ประเทศไทย) โดยในแต่ละรัฐและท้องถิ่นจะมีเกณฑ์ในจบการศึกษาไม่เหมือนกัน ดังนั้นนักเรียนสามารถสอบถามจากคุณครูที่ปรึกษาประจำแต่ละโรงเรียนได้

รายชื่อโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา