fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

ALC HIGH SCHOOL EXCHANGE

โครงการทุนสมทบนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC รุ่นปี 2024-2025
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์

โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือ High School Exchange Program คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมรัฐบาลในต่างประเทศ ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านภาษา การปรับตัว ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ความมีวินัย รวมไปถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยเรากับประเทศอื่นๆ การได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง การดูแลตนเองในแง่มุมที่แตกต่าง ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวในมุมใหม่ ๆ รวมถึงได้เพื่อน ๆ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก 

ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC

ลักษณะโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC

Study in Local Public High School

เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในต่างประเทศร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)

Join School Clubs and Activities

ร่วมกิจกรรมและชมรมต่างๆ ของโรงเรียนเสมือนนักเรียนท้องถิ่น

Live with Host Family

พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกและครอบครัวอุปถัมภ์จะเป็นผู้ปกครองให้นักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

Travel During The Program

โอกาสในการท่องเที่ยวในสถานที่อันมีชื่อเสียงของประเทศนั้นๆ กับโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดหรือองค์กรผู้สนับสนุนโครงการในต่างประเทศ

8 เหตุผลที่ต้องเลือกโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC

องค์กรผู้สนับสนุนโครงการในต่างประเทศ (Designated Sponsor)​

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะอยู่ภายใต้การดูขององค์กรผู้สนับสนุนโครงการซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาลประเทศนั้นๆ ให้เป็นผู้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนขึ้น โดยมีหน้าที่หลักคือ

★ จัดหาโรงเรียนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย และอยู่ภายใต้มาตรฐานขององค์กร

★ คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีศักยภาพในการดูแลนักเรียนให้ปลอดภัย

★ มีเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละพื้นที่ที่สามารถเข้าไปดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้นักเรียนต่างชาติในพื้นที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รู้จักนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่นๆ

★ ประเมินการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมโครงการ มีทัศนคติที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตข้างหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

น้องๆ สามารกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

สำหรับน้องๆ ที่ได้รับข่าวสารโครงการจากอาจารย์ที่โรงเรียนหรือป้ายประกาศ สามารถติดต่ออาจารย์ที่ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อขอรับใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้เลยค่ะ

น้องๆ สามารถ Walk-in เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานบริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด (อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39) ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบในการสมัครสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการ

grade or transcript icon

สำเนาผลการเรียน

ย้อนหลัง 3 ปี เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น

ID Card icon

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาถ่ายรูปชัดๆ ได้

money icon

สลิปค่าสมัครสอบ

จำนวน 200 บาท

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

น้อง ๆ สามารถลงทะเบียนสอบข้อเขียนได้ที่นี่ ตามวันและเวลาที่ทางโครงการฯ กำหนด

หลังจากที่น้อง ๆ ผ่านการทดสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว สามารถนัดสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่สะดวก

นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์สามารถยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการได้ภายในระยะเวลาที่ทางโครงการฯ กำหนด

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ทางโครงการกำหนดเพื่อนำไปเป็นเอกสารในการสมัครเรียนและหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่เหมาะกับนักเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการคอยให้คำแนะนำในการทำเอกสาร

ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ ทางโครงการฯ จะจัดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนโดยจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องรวมถึงคำแนะนำต่างๆ ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

ประเทศสหรัฐอเมริกา : นักเรียนจะต้องเข้าสัมภาษณ์วีซ่ากับเจ้าหน้าที่กงสุล ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ประเทศแคนาดา : นักเรียนจะต้องไปยื่นเอกสารวีซ่าและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ณ ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศแคนาดา โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการเป็นตัวแทนผู้ปกครองพานักเรียนไปยื่นเอกสาร

ประเทศนิวซีแลนด์ : เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการจะเป็นตัวแทนนักเรียนไปยื่นคำร้องวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศจีน : เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการจะเป็นตัวแทนนักเรียนไปยื่นคำร้องวีซ่า ณ ศูนย์รับคำร้องวีซ่าประเทศจีน

เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ จะนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนมาเข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเรื่องการเดินทาง การปฏิบัติตัวขณะเข้าร่วมโครงการ และกฎของโครงการที่นักเรียนควรเคารพและปฏิบัติตาม

นักเรียนแลกเปลี่ยน ออกเดินทางตามกำหนด

ค่าใช้จ่ายทุนสมทบแต่ละประเทศ

USA Flag

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ตั้งแต่สิงหาคม 2567 - พฤษภาคม 2568
฿520000
฿ 480,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 140,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 140,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 150,000 บาท
Canada Flag

ประเทศแคนาดา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ตั้งแต่กันยายน 2567 - มิถุนายน 2568
฿ 780,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 250,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 250,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 250,000 บาท
New Zealand Flag

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 3 เทอม (8 เดือน) ตั้งแต่พฤษภาคม - ธันวาคม 2567
฿ 599,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 180,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 180,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 189,000 บาท
New Zealand Flag

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 4 เทอม (11 เดือน) ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2567
฿ 689,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 1 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 2 : 200,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 200,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 239,000 บาท
USA Flag

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ตั้งแต่สิงหาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
฿520000
฿ 480,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 140,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 140,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 150,000 บาท
Canada Flag

ประเทศแคนาดา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ตั้งแต่ กันยายน 2566 - มิถุนายน 2567
฿ 780,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 250,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 250,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 250,000 บาท
New Zealand Flag

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 3 เทอม (8 เดือน) ตั้งแต่พฤษภาคม - ธันวาคม 2567
฿ 599,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 180,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 180,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 189,000 บาท
New Zealand Flag

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (11 เดือน) ตั้งแต่กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2567
฿ 689,000
 • งวดที่ 1 : จองสิทธิ์ 10,000 บาท
 • งวดที่ 2 : ยืนยันสิทธิ์ 40,000 บาท
 • งวดที่ 3 : 200,000 บาท
 • งวดที่ 4 : 200,000 บาท
 • งวดที่ 5 : 239,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมโครงการการตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีปัจจัยภายนอกมาทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงขึ้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด
408/161 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 39
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เปิดทำการ: วันอังคาร-เสาร์ เวลา 09.30-18.30 น.

โทร. 081-566-0008, 094-419-0044
อีเมล: esl@american-learning.com 

SCAN QR CODE
เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
หรือคลิกเพื่อแอดไลน์ผ่าน ID