fbpx
Tel: 02-6190044, 086-3201990
Tel: 02-6190044, 086-3201990

Class & Meeting in USA

ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการออแพร์ จะมีกิจกรรมมากมายที่จัดโดยที่ปรึกษา หรือ Area Director ให้น้องๆออแพร์ได้เข้าร่วม โดยจะมี AuPair Meeting อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำกิจกรรมและพบปะกับเพื่อนออแพร์จากนานาประเทศที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่ออัพเดทข่าวสาร ให้คำปรึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆออแพร์สำหรับออแพร์ใหม่ รวมถึงออแพร์สามารถเลือกเรียนคลาสที่สนใจโดยได้รับทุนการศึกษาจาก Host Family อย่างน้อย 6 หน่วยกิจ หรือ 60 ชั่วโมง ในสถานศึกษาที่เชื่อถือได้ เช่น มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัยประจำรัฐ โดยออแพร์ส่วนใหญ่มันจะเลือกเรียน ESL (English as a Second Language) หรืออาจเลือกเรียนในวิชาอื่นๆ เช่น ถ่ายภาพ ทำอาหาร ศิลปะ ฯลฯ

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”Class & Meeting”]

Facebooktwittermail