ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการWork and Travel in USA

.

ค่าโครงการงวดที่ 1 15,000 บาท ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน (Non-Refundable)
ค่าโครงการงวดที่ 2 20,000 บาท ชำระภายใน 3 วัน หลังจากมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์งาน
ค่าโครงการงวดที่ 3
43,000 บาท ชำระภายหลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อย (ส่วนลดโปรโมชั่น 10,500 จะนำมาลดในค่าโครงการงวดที่ 3)
รวม 78,000  บาท ราคารวมเฉพาะค่าโครงการงวดที่ 1, 2 และ 3
ลดแล้วเหลือเพียง 67,500 บาท ราคาหลังหักส่วนลดโปรโมชั่น
นโยบายการคืนเงิน
  • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
  • ค่าโครงการงวดที่ 1 หากผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกโครงการด้วยตนเองทุกกรณี บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน หากเป็นกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสถานทีทำงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บริษัทฯ ขอคืนเงินในส่วนของค่าโครงการงวดที่ 1 : 15,000 บาท
    เว้นแต่กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยปฏิเสธงานมาแล้ว ซึ่งสุดท้ายไม่ได้สถานที่ทำงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในงวดที่ 1 ดังกล่าว
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืน 20,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในทุกกรณี


** ค่า VISA Package 8,500 บาท
ชำระพร้อมกับค่าโครงการงวดที่ 3
** ค่าตั๋วเครื่องบิน 35,000-50,000 บาท
ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ขึ้นอยู่กับสายการบิน เมือง หรือรัฐที่เดินทางไปทำงาน
** ค่าใช้จ่ายในการเลือกงาน  Mini Premium Location
4,000 บาท / Premium Location 8,000 บาท

** Pocket Money และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรมีเงินสำรองจ่ายส่วนตัวก่อนได้รับค่าจ้างประมาณ $1,500
(สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเดินทางด้วย Shuttle bus, Greyhound, Hotel, ค่ามัดจำและค่าที่พักในเดือนแรก ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละงาน)

btn-more info

แชร์ประสบการณ์

น้องออย อรกวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องแนน ฐานิสรา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องส้มโอ ชลธิชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Premier Aquatics, Alexandria, VA 
Summer Work and Travel in 2018
Generic placeholder image

Call Us

086-3201990, 081-7141001
Generic placeholder image

Chat with Us

alc16