ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการWork and Travel in USA

ค่าสมัคร 5,000 บาท Non-Refundable ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
ค่าโครงการงวดที่ 1 12,000 บาท ชำระภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ก่อนสัมภาษณ์งาน
ค่าโครงการงวดที่ 2 68,000 บาท ชำระภายหลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว
ค่า VISA Package 8,500 บาท ชำระพร้อมกับค่าโครงการงวดที่ 2 ภายหลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว
ค่าตั๋วเครื่องบิน 35,000-50,000 ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จะขึ้นอยู่กับเมืองหรือรัฐที่จะเดินทางไปทำงานซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละสายการบิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกงาน $100-$300
Premium Location
จ่ายเพิ่มจากค่าโครงการปกติ
นโยบายการคืนเงิน
  • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
  • ค่าโครงการงวดที่ 1  หากผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกโครงการด้วยตนเองทุกกรณี บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน หากเป็นกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสถานทีทำงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บริษัทฯ ขอคืนเงินในส่วนของค่าโครงการงวดที่ 1 : 12,000 บาท
    เว้นแต่กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยปฏิเสธงานมาแล้ว ซึ่งสุดท้ายไม่ได้สถานที่ทำงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในงวดที่ 1 ดังกล่าว
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืน 15,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในทุกกรณี

** Pocket Money และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรมีเงินสำรองจ่ายส่วนตัวก่อนได้รับค่าจ้างประมาณ $1,500
(สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเดินทางด้วย Shuttle bus, Greyhound, Hotel, ค่ามัดจำและค่าที่พักในเดือนแรก ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละงาน)

btn-more info

แชร์ประสบการณ์

น้องโน๊ต กนกพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Great Wolf Lodge, Mason, OH
Summer Work and Travel in 2017
น้องอ๋อง ธนกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Country Inn & Suites, Traverse City, MI
Summer Work and Travel in 2017
น้องโชคดี ธนวิชญ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Great Wolf Lodge, Mason, OH
Summer Work and Travel in 2017
Generic placeholder image

Call Us

086-3201990, 081-7141001
Generic placeholder image

Chat with Us

alc15