American Head Flag New combine

q ระยะเวลาของโครงการ Work and Travel USA กี่เดือน
a โครงการ Work and Travel USA จะอยู่ในช่วงของการปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งจะมีระยะเวลา 2 เดือนครึ่ง ถึง 4 เดือน ซึ่งการร่วมโครงการ Work and Travel USA จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ต่อในอเมริกาได้อีก 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดบน Visa เพื่อท่องเที่ยว แต่ห้ามมิให้ทำงานในช่วงนั้นๆ

q เราสามารถร่วมโครงการ Work & Travel USA ได้กี่ครั้ง
a สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากยังมีสภาพเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี / ปริญญาโท) โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

q การคัดเลือกตำแหน่งงานทำอย่างไร
a ในทุกงานจะมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้แต่ละงานแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจได้ โดยทางบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกโดยดูจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และลำดับการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ มีสิทธิ์เลือกตำแหน่งงานก่อน ตามลำดับ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกหรือสัมภาษณ์งาน อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติต้องตรงตามที่นายจ้างกำหนดด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากนักศึกษาท่านใดที่สมัครมาก่อน แต่คุณสมบัติไม่ตรงกับที่นายจ้างกำหนด นักศึกษาสามารถเลือกเข้าสัมภาษณ์งานอื่นที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเป็นลำดับต่อไป

q โครงการ Work and Travel มีงานประเภทไหนบ้าง
a สถานที่ทำงานที่เปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทำงาน ช่วงปิดภาคฤดูร้อน มักจะเป็นสถานที่ที่เปิดบริการเป็นฤดูกาล (Seasonal Job) หรือเป็นสถานที่ ที่ต้องการรับนักศึกษาทำงานเป็นการชั่วคราว งานโดยส่วนมากจะเป็นงานบริการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำงานในสวนสนุก (Theme Park) วนอุทยาน (National Park) สถานที่พักผ่อน (Resort) โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Retail shop) ตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่ทำงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป อาทิเช่น

  • สวนสนุก (Theme Park) ได้แก่ Game Operator /Food Service / Ride Operator / Merchandise / Ground / Hostess (พนักงานทำความสะอาด)
  • วนอุทยาน (National Park) สถานที่พักผ่อน (Resort) โรงแรม (Hotel) เป็นงานในสายการโรงแรมและธุรกิจ ท่องเที่ยว เช่น Front Desk / Food Service / Merchandise / House Keeping / Kitchen / Busser / Prep Cook / Bar-back
  • ร้านค้า (Merchandise) เช่น Cashier / Merchandise / Information service
  • ร้านอาหาร (Fast Food / Food Plaza / Restaurants) มักจะได้รับตำแหน่งเป็น Crew Member / Staff  / Cashier

q จะสามารถทำงานที่เดียวกันหรือพักที่เดียวกันกับเพื่อนได้หรือไม่ (น้องที่มากันเป็นกลุ่ม)
a สามารถเลือกงานเดียวกันได้และเข้าสัมภาษณ์งานเดียวกันได้ แต่ระดับภาษาของน้องๆ ในกลุ่มต้องอยู่ในระดับภาษาและคุณสมบัติตรงตามที่งานนั้นๆกำหนด ส่วนการที่น้องๆและกลุ่มเพื่อนจะผ่านการสัมภาษณ์กับนายจ้างหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายจ้าง หากสัมภาษณ์งานผ่านแล้ว ไม่สามารถตอบปฏิเสธงานภายหลังได้

q สามารถทำงานอื่นนอกเหนือจากงานที่ทำได้หรือไม่
a ต้องได้รับอนุญาตจากทางนายจ้างหลักที่ระบุไว้ในเอกสาร DS-2019 ก่อน จึงจะสามารถทำงานเสริมได้ และงานเสริมจะต้องไม่มีผลกระทบกับงานหลักที่ทำ

q ระหว่างทำงานจะพักอยู่ที่ไหน
a โดยส่วนใหญ่ทางผู้ว่าจ้างจะมีการจัดเตรียม หรือแนะนำที่พักให้ (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่) โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถสอบถามเรื่องที่พักได้จากทางโครงการ

q ที่พักห่างจากที่ทำงานแค่ไหน เดินทางอย่างไร
a ที่พักของสถานที่ทำงานแต่ละที่ไม่เหมือนกัน บางที่อาจจะมีที่พักอยู่ที่ที่ทำงานเลย แต่บางที่อาจจะห่างออกไปไม่มาก ซึ่งการเดินทางสามารถเดินทางสามารถเดินทางโดย รถโดยสาร จักรยาน เดิน หรือ ทางนายจ้างอาจมีรถรับส่งให้ โดยผู้ร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

q การรับเงินค่าจ้างจะรับด้วยวิธีไหน
a การรับค่าจ้าง จะมีอยู่ 2 วิธี คือ เช็ค หรือ โอนเข้าบัญชี ในกรณีที่โอนเข้าบัญชีนักศึกษาจะต้องเปิดบัญชีในละแวกนั้นเพื่อรองรับเงินโอนด้วย ซึ่งในการจ่ายค่าจ้างแต่ละครั้งผู้ว่าจ้างจะมีใบเสร็จให้ โดยจะแสดงรายละเอียดถึง รายได้ และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่หักไว้

q ควรจะต้องเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายอย่างไร
a ควรจะเตรียมเงินไว้สำหรับค่าที่พัก และอาหาร ในช่วง 1 เดือนแรกของการทำงาน (ประมาณ 1,000 USD) เพราะผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้หลังจากเริ่มทำงานแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์

q การจองตั๋วเครื่องบินทำอย่างไร
a American Learning จะเป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินให้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน จำนวน 3,000 บาท (พร้อมกับค่าโครงการงวดสุดท้าย) และเมื่อไหร่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการยืนยันตำแหน่งงาน หรือผ่านสัมภาษณ์ Visa เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินส่วนที่เหลือ ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

q ทำไมต้องซื้อตั๋วกับทางอเมริกัน เลิร์นนิ่ง
a เนื่องจากในแต่ละปีที่ผ่านมามีการจองตั๋วเอง แล้วทำให้เกิดปัญหา เช่น ตั๋วที่ซื้อมีปัญหาเดินทางไม่ได้, จองตั๋วไปลงสนามบินไม่ตรงตามที่นายจ้างกำหนด ก่อให้เกิดความวุ่นวายในการมารับของนายจ้าง (กรณีงานที่นายจ้างมารับ), บริษัทฯ มีความประสงค์ให้น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ เดินทางเป็นกลุ่ม เพื่อความอุ่นใจของน้องๆที่ไม่เคยเดินทางคนเดียว และความสะดวกในการจัดส่งของเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน รวมไปถึงความปลอดภัยในการเดินทางด้วย

q ถ้าไม่สบายระหว่างอยู่อเมริกาจะทำอย่างไร
a เนื่องจากโครงการ Work & Travel USA มีค่าประกันสุขภาพรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแล้ว หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สบายสามารถใช้สิทธิประกันได้ แต่ต้องแจ้งให้ประกันเป็นผู้เปิดเคสให้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าเปิดเคสในการเข้ารักษาพยาบาล บางกรณีอาจต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงกรอกแบบฟอร์มการขอคืนพร้อมนำใบเสร็จ นำส่งบริษัทประกันเพื่อขอเงินคืน (ค่าใช้จ่ายในการเปิดเคสเพื่อเข้ารักษาพยาบาลในแต่ละเคส ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด)

q งานแต่ละงานนายจ้างมารับที่สนามบินหรือไม่
a ขึ้นอยู่กับแต่ละงาน บางงานนายจ้างมารับเมื่อเดินทางถึงสนามบิน แต่บางงานอาจต้องเดินทางเข้าที่พักด้วยตนเอง โดยพี่ๆ อเมริกัน เลิร์นนิ่งคอยให้คำแนะนำรายละเอียดการเดินทางให้ในวันปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทาง

q ไปทำงานที่อเมริกา จะต้องเสียภาษีหรือไม่
a ทุกคนที่ทำงานและมีรายได้ในอเมริกาจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาล แต่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA จะถูกหักภาษี อยู่ 3 ประเภท ดังนี้ Federal Income Tax, State Income Tax, City Income Tax เท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีที่ถูกหักไปได้ในปีถัดไป อย่างไรก็ตามทางบริษัทอเมริกัน เลิร์นนิ่งได้มีบริการรับทำ Tax Refund (เฉพาะ Federal Income Tax) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tax Refund

q ค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเพิ่มเติมจากค่าโครงการ ตามประเภทของงาน มีหรือไม่
a
มีทั้งหมด 3 ประเภท
Super-Premium Location $300
Premium Location $200
Mini- Premium Location $100

btn-more info

แชร์ประสบการณ์

น้องออย อรกวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องแนน ฐานิสรา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องส้มโอ ชลธิชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Premier Aquatics, Alexandria, VA 
Summer Work and Travel in 2018
Generic placeholder image

Call Us

086-3201990, 081-7141001
Generic placeholder image

Chat with Us

alc16