Work and Travel USA คืออะไร?

โครงการ Work and Travel USA เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 28 ปีที่ต้องการใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่พฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งงานภายใต้โครงการ Work and Travel มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร ฟาสฟู๊ด ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย $7.50-$12.00/hr และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อภายหลังจากจบโครงการได้อีก 30 วัน โดยโครงการ Work and Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Hotel&Resort National Park 01
Themepark 01
Fastfood 01
others 01

 


 

วัตถุประสงค์โครงการ Work and Travel USA

1 WT Resizeส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว    และการทำงานในอเมริกา
WT3 Resizeพัฒนาทักษะทางด้านภาษา    การสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
WT2 Resizeส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นรวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ
WT4 Resizeฝึกฝนทักษะด้านการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

btn-more info


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA

tick-blue
นักศึกษา ชาย-หญิง โสด
tick-blue
อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
tick-blue
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 หรือปริญญาโทชั้นปีที่ 1
tick-blue
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
tick-blue
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ American Learning)
tick-blue
มีความกระตือรือร้น, ขยัน, รับผิดชอบ, สามารถทำงานหนักได้ พร้อมที่จะปรับตัวและเรียนรู้ประสบการณ์

 


SHARING EXPERIENCE

แชร์ประสบการณ์

น้องออย อรกวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องแนน ฐานิสรา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Six Flags Hurricane Harbor, TX
Summer Work and Travel in 2018
น้องส้มโอ ชลธิชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Premier Aquatics, Alexandria, VA 
Summer Work and Travel in 2018
Generic placeholder image

Call Us

086-3201990, 081-7141001
Generic placeholder image

Chat with Us

alc16