29 สิงหาคม 2561

เปิดรับสมัครแล้ว!! Summer Camp in Canada 2019

บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อายุระหว่าง 11-18 ปีที่สนใจไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นที่ต่างประเทศเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ณ ประเทศแคนาดา ประจำปี 2019 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดินทางตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศแคนาดาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

Facebooktwittergoogle_plusmail