intern_headline_web

โครงการฝึกงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา INTERNSHIP IN USA

โครงการฝึกงานที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Internship) เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ฝึกงานตามสาขาที่ได้เรียนมา ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรม การทำงานอย่างเป็นสากล และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในอเมริกา

 

รายละเอียดโครงการ Internship in USA

ระยะเวลาโครงการ 6-12 เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือปริญญาโท และผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาที่ไปฝึกงาน
2. กรณีเรียนไม่ตรงสายเกี่ยวกับการโรงแรม แต่เคยผ่านการทำงาน Part-time / Full-time ที่เกี่ยวข้องกับด้านการโรงแรม สามารถนำใบรับรองการทำงานมาประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสม G.P.A. ไม่ต่ำกว่า 2.00 (หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่)
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน รับผิดชอบ กล้าแสดงออก เปิดกว้างทางความคิด
ประเภทลักษณะงาน งานที่เกี่ยวข้องกับด้านการโรงแรมทุกประเภท เช่น Food & Beverage, Culinary, Front Office and etc.
สาขาที่สามารถเข้าร่วม
– Hospitality and Tourism
– Food and Beverage Management
– Food Business Management
ประเภทของวีซ่า
วีซ่าประเภท J1 โดยทาง อเมริกัน เลิร์นนิ่ง เป็นผู้ดำเนินการเรื่องเอกสารวีซ่าให้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Internship จะสามารถฝึกงานและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จบโครงการฯ โครงการนี้อยู่ภายใต้รัฐบาลอเมริกา Department of state (DOS)

btn-more info


วัตถุประสงค์โครงการ Internship in USA

button-intern1 button-intern2 button-intern4 button-intern3
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การทำงาน ในอเมริกา พัฒนาทักษะทางด้านภาษา         การสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นรวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกฝนทักษะด้านการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

btn-more info


ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Internship in USA

สมัครเข้าร่วมโครงการ
เตรียมเอกสาร
เลือกและสัมภาษณ์งาน
สัมภาษณ์วีซ่า
ปฐมนิเทศน์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ Internship in USA

ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลา 6 เดือน เงื่อนไข
ค่าโครงการงวดที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท Non-Refundable ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
ค่าโครงการงวดที่ 2 25,000 บาท 25,000 บาท ชำระภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการหรือ ก่อนสัมภาษณ์งาน
ค่าโครงการงวดที่ 3 200,000 บาท 85,000 บาท ชำระภายหลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว (ราคานี้ยังไม่รวมค่า Visa และตั๋วเครื่องบิน)
 นโยบายการคืนเงิน
  • ค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท คือค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
  • ค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท หากผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกโครงการด้วยตนเองทุกกรณี บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน หากเป็นกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสถานทีทำงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บริษัทฯ ขอคืนเงินในส่วนของค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน 25,000 บาท เว้นแต่กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เคยปฏิเสธงานมาแล้ว ซึ่งสุดท้ายไม่ได้สถานที่ทำงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในงวดที่ 2 ดังกล่าว
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางบริษัท
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ทางสถานฑูตขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในทุกกรณี

**ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าว ยังไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง
(สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเดินทางด้วย Shuttle bus, Greyhound, Hotel, ค่ามัดจำและค่าที่พัก ซึ่งจะราคาแตกต่างกันไปในแต่ละงาน)

btn-more info


รายชื่องานโครงการ Internship in USA

ชื่องาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ค่าแรง
รายละเอียด
  • Front Desk Agent
  • Front Desk Management
  • Hotel Restaurant
  • Culinary
$6.25 – $7.25 per hour (+ tips) More Info…

 

Facebooktwittergoogle_plusmail