โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ALC ปี 2019-2020
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และนิวซีแลนด์
ALC High School Exchange Program 2019-2020

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือ High School Exchange คือ โครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ พร้อมทั้งคำนึงถึงความต้องการของตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยสามารถเข้าเรียนได้ตามระดับชั้นของตนเอง ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และอยู่กับโฮสแฟมิลี่ชาวต่างชาติ โดยสามารถเข้าเรียนอยู่ในชั้นเรียนระดับที่เหมาะสม รวมทั้งคลาสเรียนภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวและพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว และปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนได้เร็วขึ้น โดยสามารถเลือกเรียนเป็นระยะเวลาได้ตามต้องการตามปีการศึกษาของโรงเรียน หรือหากต้องการเรียนจนครบหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาเลยก็สามารถทำได้

 


 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และความเข้าใจความเป็นอยู่วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศอื่นๆ มีประสบการณ์การเรียนรู้การใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาทักษะชีวิต อันเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

btn-more info

 


 

ลักษณะของโครงการ

 • นักเรียนจะได้เป็นตัวแทนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนไฮสคูลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในเมืองต่างๆทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 • นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ผ่านการคัดเลือก มีการตรวจสอบอย่างมีมาตรฐานจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
 • นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด พร้อมได้ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากชาติต่างๆ และวัฒนธรรมอันหลากหลาย มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโรงเรียนและชุมชน ได้เพิ่มพูนพัฒนาทักษะ และมีประสบการณ์การใช้ชิวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

btn-more info

 


 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุระหว่าง 14-18 ปี (อายุเต็ม 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันเดินทาง และ อายุไม่เกิน 18 ปี ณ วันเดินทาง )
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 3. ผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 2.0
 4. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 5. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปมาก่อน (เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา)
 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม หรือมีอาการป่วยภูมิแพ้สัตว์ เช่น สุนัขหรือแมว และโรคที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ เช่น โรคลมชัก เบาหวาน ซึมเศร้า สมาธิสั้น เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศที่เข้าร่วมโครงการและในกรณีที่มีข้อโต้แย้งต้องได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ที่ทางโครงการรับรอง
 7. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

btn-more info

 


 

วิธีการสมัคร

 • สมัคร Online ทางเว็บไซต์
 • สมัครที่อาจารย์ประสานงานแต่ละโรงเรียน
 • สมัครที่สำนักงานบริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด

btn-more info

 


 

เอกสารประกอบในการสมัคร

 1. สำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ค่าสมัคร 250 บาท
 4. รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

** ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ หากตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติที่
ทางบริษัทฯ 
กำหนด  ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ**

btn-more info

 


 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

HS-get1พัฒนาภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ในชีวิตประจำวัน และในชั้นเรียน

HS-get2เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัว มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น พร้อมประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

HS-get3การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถใช้ผลการศึกษาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในไทย และต่างประเทศ

HS-get4เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูง และพักกับครอบครัวอุปถัมภ์

btn-more info

 


 

 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

1.
สอบข้อเขียน

2.
สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านข้อเขียน

3.
ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ

4 .
ทำ Application และส่งเอกสารประกอบ

5.
เข้าค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อม

6.
สัมภาษณ์วีซ่า

7.
ปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง

8.
ออกเดินทาง

btn-more info

 


 

รายละเอียดค่าใช่จ่ายการเข้าร่วมโครงการแต่ละประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภททุน J-1

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ตั้งแต่สิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
งวดที่ จำนวนเงิน กำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบด้วย
1 80,000 บาท ยืนยันสิทธิ์
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอาสาสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานดูแลประจำท้องถิ่นที่ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ALC ติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดการเข้าร่วมโครงการ
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาในโครงการ
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเดินทาง
 • ค่ายปฐมนิเทศก่อนการเดินทางในประเทศไทย
2 100,000 บาท 30 กันยายน 2561
3 120,000 บาท 31 ธันวาคม 2561
4 120,000 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2562
รวม 420,000 บาท

 

ประเทศแคนาดา

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน) ตั้งแต่สิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563
งวดที่ จำนวนเงิน กำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบด้วย
1 80,000 บาท ยืนยันสิทธิ์
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอาสาสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานดูแลประจำท้องถิ่นที่ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ALC ติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดการเข้าร่วมโครงการ
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาในโครงการ
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเดินทาง
 • ค่ายปฐมนิเทศก่อนการเดินทางในประเทศไทย
2 190,000 บาท 30 กันยายน 2561
3 200,000 บาท 31 ธันวาคม 2561
4 200,000 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2562
รวม 670,000 บาท

 

ประเทศนิวซีแลนด์

ระยะเวลา 3 เทอม (8 เดือน) ตั้งแต่ 29 เมษายน – 13 ธันวาคม 2562)
งวดที่ จำนวนเงิน กำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบด้วย
1 80,000 บาท ยืนยันสิทธิ์
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอาสาสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานดูแลประจำท้องถิ่นที่ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ALC ติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดการเข้าร่วมโครงการ
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาในโครงการ
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเดินทาง
 • ค่ายปฐมนิเทศก่อนการเดินทางในประเทศไทย
2 160,000 บาท 30 กันยายน 2561
3 160,000 บาท 31 ธันวาคม 2561
4 170,000 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2562
รวม 570,000 บาท

 

ระยะเวลา 4 เทอม (10 เดือน) ตั้งแต่ 4 มีนาคม – 13 ธันวาคม 2562)
งวดที่ จำนวนเงิน กำหนดชำระ ค่าใช้จ่ายโครงการประกอบด้วย
1 80,000 บาท ยืนยันสิทธิ์
 • การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล
 • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอาสาสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานดูแลประจำท้องถิ่นที่ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ALC ติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ และดูแลตลอดการเข้าร่วมโครงการ
 • ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาในโครงการ
 • การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเดินทาง
 • ค่ายปฐมนิเทศก่อนการเดินทางในประเทศไทย
2 160,000 บาท 30 กันยายน 2561
3 160,000 บาท 31 ธันวาคม 2561
4 270,000 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2562
รวม 670,000 บาท

หมายเหตุ: บริษัท อเมริกัน เลิร์นนิ่ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราเงินค่าเข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีปัจจัยภายนอกมาทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงขึ้น *

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าเดินทางอื่น ๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าแปลเอกสารต่างๆ ตามที่สถานทูตกำหนด
 • ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเรียนเพิ่มเติม ค่าเลือกโซน และค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่คุ้มครอง เป็นต้น

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 081-5660008, 094-4190044
Line ID : alc99, alc98

Generic placeholder image

Call Us

081-5660008
Generic placeholder image

Chat with Us

alc99